mig_sevlievo@abv.bg

гр.Севлиево ул.П.Р. Славейков №1

За ВОМР

Описание на ВОМР

Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014 – 2020 г. се нарича Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР). То се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за воденото от общностите местно развитие, основани на характеристиките на района и разработени въз основа на местните потребности, потенциал и включващи иновативни характеристики. Oсновната цел на ВОМР е стимулиране на местното развитие в селските райони. Приоритетите на ВОМР за програмен период 2014-2020 г. са:

 • Ø Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие, интегриран подход към околната среда, използване на потенциална на културното и историческото наследство и насърчаване на иновациите.
 • Ø Насърчаване сдружаването на общините в процеса на формиране на МГД без да се ограничава възможността за финансиране и на групи, действащи на територията само на една община.

Обхват на подпомагане

Подходът ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г. се прилага на ниво община или обединение на съседни общини. Всяка стратегия за водено от общностите местно развитие обхваща територия с население между 10 000 и 150 000 жители.

 

Под-мерки по мярка „Водено от общностите местно развитие“:

 • Ø 1 Под-мярка „Помощ за подготвителни дейности“;
 • Ø 2 Под-мярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“;
 • Ø 3 Под-мярка „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие“;
 • Ø 4 Под-мярка „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“;

 

19.1 Под-мярка „Помощ за подготвителни дейности“

Вид на операциите

 • Ø А. Финансиране чрез т.нар. „стартов пакет“ в рамките на ЛИДЕР, състоящ се от действия за изграждане на капацитет за местните общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР през програмния период 2007—2013 г., и помощ за малки пилотни проекти;
 • Ø Б. Изграждане на капацитет, обучение и изграждане на мрежи с цел изготвяне и изпълнение на стратегия за местно развитие.

Допустими бенефициенти

 • Ø Местни общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР в периода 2007-2013 г. (не са изпълнявали под-мярка 431-2 или мярка 41 и под-мярка 431-1) за дейности по т. А и т. Б.
 • Ø Местни групи за действие или общности, прилагали подхода ЛИДЕР през програмния период 2007-2013 г. на територия или част от територия, за която се кандидатства, (изпълнявали са под-мярка 431-2 или мярка 41 и под-мярка 431-1) за дейности само по т. Б.

Най-важни условия за допустимост

 • Ø Целевата територия да обхваща население между 10 000 и 150 000 жители;
 • Ø Да представят писмено споразумение за партньорство за създаване на местна група за действие между общината/ите, частния сектор и гражданските организации на целевата територия;
 • Ø Да поемат задължението да регистрират организация с нестопанска цел в обществена полза по ЗЮЛНЦ и да разработят стратегия за водено от общностите местно развитие, базирана на характеристиките на подхода ЛИДЕР.

Допустими разходи

 • Ø дейности по обучение на местни заинтересовани страни;
 • Ø проучвания в съответния район;
 • Ø разходи, свързани с изготвяне на стратегия за воденото от общностите местно развитие;
 • Ø дейности за популяризиране на местните инициативи;
 • Ø административни разходи;
 • Ø подкрепа за малки пилотни проекти.

 

19.2 Под-мярка “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”

Допустими бенефициенти

 • Ø Местни заинтересовани лица с проекти към стратегията за водено от общностите местно развитие.

 

Условия за допустимост

 • Ø Операциите трябва да са в съответствие с Регламент 1305 (EC) за ЕЗФРСР, а в случай на мерки от стратегията, които са извън обхвата на Регламент (EC) относно ЕЗФРСР, избраните дейности трябва да допринасят за постигането на приоритетите на ПРСР и на съответната стратегия за водено от общностите местно развитие;
 • Ø Максималната стойност на допустимите разходи за един проект, подпомаган по стратегията за водено от общностите местно развитие не може да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро.

Допустими разходи

 • Ø Инвестиционни разходи съгласно чл. 45 от Регламент 1305 за ЕЗФРСР; Всякакви други разходи, свързани с операции, допустими съгласно разпоредбите на Регламент 1305 за ЕЗФРСР и приоритетите на стратегията за водено от общностите местно развитие и ЛИДЕР.

 

19.3 Под-мярка “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие”

Допустими бенефициенти

 • Ø Местни групи за действие, одобрени от Управляващия орган

Вид на операциите

 • Ø Проекти за техническа помощ
 • Ø Проекти за сътрудничество (междутериториално и транснационално).

 

Условия за допустимост

 • Ø Проектите трябва да целят развитието на територии, покрити от стратегии на местни групи за действие;
 • Ø Да съответстват на и да допринасят за постигане целите и приоритетите на стратегиите за водено от общностите местно развитие на съответните групи и ПРСР;
 • Ø Партньорите по проекта да участват в подготовката и прилагането му и да притежават капацитет за неговото изпълнение.

Допустими разходи

 • Ø Разходи за техническа помощ за подготвителни дейности по проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество – разходи за срещи с потенциални партньори, организиране на мероприятия и разработване на проект;
 • Ø Разходи за сътрудничество в рамките на Република България (вътрешно-териториално сътрудничество) или проекти за сътрудничество между територии в две или повече държави членки или с територии в трети държави (транснационално сътрудничество) – разработване на съвместен продукт/услуга, изследвания и пазарни проучвания, маркетинг и др.

 

19.4 Под-мярка „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“

Допустими бенефициенти

 • Ø Местни групи за действие, одобрени от Управляващия орган и изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие.

Условия за допустимост

 • Ø Одобрение по под-мярка “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”.

Допустими разходи

 • Ø Текущи разходи, свързани с управлението при прилагането на стратегията – оперативни разходи, разходи за персонал, разходи за обучение, разходи за връзки с обществеността, финансови разходи, както и такива, свързани с мониторинг и оценка на стратегията;
 • Ø Разходи за популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие с цел подпомагане обмена на информация между заинтересованите страни, популяризиране на стратегията и съдействие на потенциалните бенефициенти при разработването на операции и подготовката на заявления.

Финансови условия и други специфични условия за мярката

 • Ø За местните групи за действие с население до 15 000 жители включително е предвиден максимален бюджет за изпълнение на проекти по стратегиите, финансирани по ЕЗФРСР, в размер до левовата равностойност на 1 000 000 евро;
 • Ø За групи с по-голямо население – до левовата равностойност на 2 000 000 евро;
 • Ø Средствата за текущи разходи и популяризиране са в размер на до 25% от бюджета на стратегията;
 • Ø Приносът на ЕФРР, ЕСФ и ЕФМДР към стратегиите ще е определен в съответните Оперативни програми.

 

Финансови условия и други специфични условия за мярката

 • Ø Минималният бюджет за прилагане на операции в рамките на стратегиите за водено от общностите местно развитие е в размер на левовата равностойност на 500 000 евро.
 • Ø След изчерпване на първоначално одобрения бюджет за прилагане на операции в рамките на дадена стратегия за воденото от общностите местно развитие, след одобрение от УО и при наличие на бюджет по мярката, е допустимо допълнително финансиране за тази местна група за действие в размер до 25% от него.