mig_sevlievo@abv.bg

гр.Севлиево ул.П.Р. Славейков №1

За проекта

СНЦ „МИГ – Севливски край“ изпълнява подготвителен проект по подхода ВОМР по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година

Договор № РД 50 – 79/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Цели на проекта: Придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ в програмен период 2014-2020 година;  Информиране на местната общност и включване на местните хора в разработването и бъдещото прилагане на стратегия по подхода ВОМР; Подготовка на стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР или с многофондово финансиране.

Основни дейности: Информационни кампании в населените места; издаване на информационни материали и поддържане на интернет страница с актуална информация; провеждане на семинари, обучения, конференции; извършване на целеви проучвания и изготвяне на анализи; подготовка и консултиране, обществени обсъждания на Стратегия за местно развитие по подхода ВОМР. Дейностите ще бъдат извършени съгласно одобрен бюджет.

Очаквани резултати:  Изготвена и подкрепена от местната общност Стратегия за местно развитие на територията на община Севлиево за програмен период 2014-2020 година; постигната максимална информираност за подхода „Водено от общностите местно развитие“ и готовност за прилагането му чрез изпълнение на стратегията и други дейности.

Териториален обхват: всички населени места на територията на община Севлиево.

Срок за изпълнение на проекта: 6 месеца.

Размер на финансовата помощ: 48 895,75 лева.

 

Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Севлиевски край”